Kalender

Graver ved Flødstrup og Ullerslev Kirker søges.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graveren, én fuldtidsmedarbejder og sæsonansatte gravermedhjælpere varetager i fællesskab opgaverne ved de to kirkegårde.
Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor hovedopgaverne omfatter:'
 
• Udvikling, vedligeholdelse og drift af de to kirkegårde
• Ledelse af kirkegårdens personale
• Administration af kirkegårdene
• Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• Kontakt til kirkegårdenes brugere
• Samarbejde og sparring med menighedsrådet, præster og kirkens øvrige personale
• Renholdelse af kirkerne og graverhus

Vi forventer:
• At du har kendskab og erfaring inden for det grønne område og vi ser gerne, at du har en gartnerlignende uddannelse
• At du er i stand til at lede arbejdet på en kirkegård og kirkegårdens ansatte
• At du har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer.
• At du har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgaver
• At du er fleksibel og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og menighedsråd i og uden for sognet.
• At du har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet – både som graver og kirketjener

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.395 kr. – 339.641 kr. Fikspunktet er årligt kr. 263.395.
Graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 353.503 kr. Fikspunktet er årligt kr. 291.121.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.837 kr. (Alle lønoplysninger er angivet 1.12.2017-niveau).

Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal denne gennemføres inden for de første 2 års ansættelse. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson Inger Marie Klindt tlf. 61272396

Ansøgning med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest den 1.april 2018 og sendes til:

Inger Marie Klindt
Granvej 495540 Ullerslev
Eller på mail: 7727fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 16. Hjemmeside for Flødstrup og Ullerslev kirkesogne. © Sylvia Nilsson 2017